Điều khoản sử dụng tại Việt POS

Các Điều khoản sử dụng này cũng bao gồm Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie, Phụ lục xử lý dữ liệu (“Điều khoản”) nêu ra các điều khoản và điều kiện để bạn sử dụng Dịch vụ do Cavius ​​International Limited cung cấp. Bằng cách nhấp vào Chấp nhận, hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này và được coi là đã đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà bạn đang sử dụng Dịch vụ.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này được bảo lưu bởi Cavius.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này và sẽ cố gắng thông báo cho bạn về những thay đổi đó qua email hoặc bằng cách hiển thị thông báo khi bạn sử dụng Dịch vụ lần sau. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, việc sử dụng của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản cập nhật.
 

Các Điều khoản sử dụng này đã được cập nhật vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Định nghĩa

Để giúp bạn đọc và hiểu các Điều khoản này, chúng tôi đã đặt ra các định nghĩa về một số thuật ngữ chính bên dưới:

“Khách hàng” nghĩa là người hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ bằng cách tạo tài khoản Loyverse. Nếu bạn đang tạo tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho doanh nghiệp, bạn đồng ý rằng bạn chấp nhận các Điều khoản này và có quyền tham gia vào các Điều khoản này, thay mặt cho doanh nghiệp, được coi là Khách hàng và sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

“Người dùng được ủy quyền” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Khách hàng ủy quyền sử dụng Dịch vụ thay mặt. Điều này bao gồm nhân viên và nhân viên của Khách hàng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ thay mặt cho Khách hàng, nhưng cũng bao gồm các đối tác hỗ trợ và các bên thứ ba khác mà Khách hàng chia sẻ chi tiết tài khoản Loyverse của mình (và do Khách hàng chịu trách nhiệm).

“Chúng tôi” hoặc “Cavius” có nghĩa là Cavius ​​International Limited

“Dịch vụ” nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ quản lý hàng tồn kho và điểm bán hàng, và mọi tính năng, công nghệ hoặc chức năng được cung cấp bởi các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, do chúng tôi cung cấp theo thời gian, bao gồm Loyverse POS, Loyverse Dashboard, Loyverse KDS và Loyverse CDS các ứng dụng (“Ứng dụng”) và loyverse.com (“Trang web”). Việc sử dụng Dịch vụ của bạn cũng sẽ phải tuân theo bất kỳ khoản phụ cấp và / hoặc giới hạn nào áp dụng cho gói Loyverse mà bạn đã mua.

“Nội dung” – tài liệu văn bản, đồ họa, âm thanh và video, tài liệu, thông tin được đăng trong Ứng dụng hoặc Trang web, có thể nhận thấy bởi một người hoặc với sự trợ giúp của các thiết bị đặc biệt.

“Bạn” có nghĩa là Khách hàng và (nơi bối cảnh cho phép) bao gồm bất kỳ Người dùng Ủy quyền nào.

Thông tin tài khoản

Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên để có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ, đồng thời duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để liên lạc với bạn (bao gồm bằng cách gửi cho bạn các thông báo theo yêu cầu của các Điều khoản này liên quan đến, ví dụ hoặc thay đổi đối với gói của bạn), vì vậy điều quan trọng là bạn phải giữ tất cả các chi tiết liên hệ của mình và của Người dùng được ủy quyền của bạn, cập nhật.

Sử dụng tài khoản của bạn

Cavius ​​cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng Dịch vụ cho các mục đích kinh doanh của Khách hàng và phù hợp với các Điều khoản này.

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào được thực hiện trong tài khoản của bạn (dù trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho trung tâm liên hệ của chúng tôi), bao gồm mọi thay đổi được thực hiện và nhập hoặc sửa đổi hoặc truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào trong tài khoản của bạn, bởi bất kỳ ai được ủy quyền của bạn Người dùng. Bạn luôn kiểm soát mức độ truy cập của Người dùng được ủy quyền đối với Dịch vụ và có thể thu hồi hoặc thay đổi quyền truy cập hoặc cấp độ truy cập của Người dùng được ủy quyền bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, trong trường hợp đó, người hoặc tổ chức đó sẽ không còn được ủy quyền Người dùng hoặc sẽ có mức độ truy cập khác nhau, tùy theo từng trường hợp. 

Nếu:
(a) bạn là Người dùng được ủy quyền sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ vì lợi ích của Khách hàng, sau đó bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn có quyền làm như vậy từ Khách hàng có liên quan (bao gồm tất cả các ủy quyền cần thiết để truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu, hoặc thay đổi tài khoản của Khách hàng); hoặc
(b) bạn là Khách hàng, sau đó bạn chịu trách nhiệm cho phép sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ bởi bất kỳ Người dùng Ủy quyền nào và sẽ bồi thường cho Cavius ​​trước mọi khiếu nại hoặc mất mát liên quan đến bất kỳ việc sử dụng hoặc quyền truy cập nào của Người dùng được ủy quyền vào tài khoản của bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa Khách hàng và Người dùng được ủy quyền về quyền truy cập Dịch vụ, Khách hàng sẽ quyết định quyền truy cập hoặc mức độ truy cập vào Dữ liệu hoặc Dịch vụ có liên quan mà Người dùng được mời sẽ có, nếu có. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoài Khách hàng và Dịch vụ và các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích vì lợi ích của Khách hàng chứ không phải cho bất kỳ Người dùng Ủy quyền nào.

Hủy tài khoản

Chúng tôi có thể hủy hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng thông báo bằng văn bản cho bạn. Việc chấm dứt như vậy sẽ có hiệu lực vào cuối thời gian đăng ký trả sau hiện tại của bạn. Chúng tôi cũng có thể hủy hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi:

  • bạn đã vi phạm tài liệu hoặc vi phạm liên tục các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn;
  • chúng tôi xem xét rằng việc cung cấp Dịch vụ hoặc sử dụng chúng trong lãnh thổ hoặc quyền tài phán của bạn sẽ hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào;
  • chúng tôi quyết định rút hoàn toàn Dịch vụ khỏi lãnh thổ hoặc quyền tài phán của bạn; hoặc là
  • bạn không tuân thủ bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào (ví dụ: về số lượng người dùng, đăng ký hoặc giao dịch) áp dụng cho gói của bạn.

Bạn có quyền hủy tài khoản của bạn với Cavius ​​bất cứ lúc nào. Bạn có thể yêu cầu hủy tài khoản của mình bằng cách gửi email đến help@loyverse.com. Nếu bạn hủy tài khoản của mình trước khi kết thúc tháng hoặc năm đã thanh toán hiện tại, việc hủy bỏ của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào của Phí đã trả trước (trừ khi chúng tôi đồng ý khác).

Nếu tài khoản của bạn bị hủy, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và tất cả các quyền của bạn được cấp theo các Điều khoản này sẽ ngay lập tức chấm dứt (ngoại trừ mức độ cần thiết để chúng tiếp tục lưu trữ dữ liệu của bạn liên tục ngày xóa vĩnh viễn). Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào sau đó hoặc do việc hủy tài khoản của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào bạn yêu cầu đều được xuất, sao lưu hoặc sao chép trước khi hủy.

Lệ phí và thuế

Phí được tính cho việc sử dụng Dịch vụ được quy định trên Trang web (hoặc như được thông báo cho bạn trong trường hợp một số gói độc quyền) (“Phí”) và có thể thay đổi. Chúng tôi có thể thay đổi Phí và / hoặc giới thiệu các gói và điều khoản giá mới, bất cứ lúc nào bằng cách thông báo trước cho bạn 14 ngày. Các khoản phí hoặc điều khoản giá / gói mới sẽ áp dụng cho bạn khi hết hạn thông báo đó, trừ khi bạn chọn hủy tài khoản trước khi các thay đổi có hiệu lực. Ngoài ra, các khoản phí mới sẽ áp dụng cho bạn ngay lập tức nếu bạn chọn thay đổi gói / gói của mình (hoặc nếu bạn kích hoạt lại gói của mình sau khi hủy). Phí được tính trước hàng tháng hoặc hàng năm và không được hoàn trả, kể cả khi bạn chỉ sử dụng một phần của thuê bao một tháng hoặc năm cho Dịch vụ. Trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền liên quan đến Dịch vụ.

Nếu bạn đang thực hiện bản dùng thử Dịch vụ miễn phí, bản dùng thử miễn phí sẽ bắt đầu vào ngày bạn đăng ký một tiện ích bổ sung tùy chọn và kết thúc thời gian dùng thử được công bố. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ vào cuối thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần cung cấp chi tiết thẻ tín dụng hợp lệ (trừ khi bạn chọn sử dụng bất kỳ Dịch vụ miễn phí nào) Tất cả các khoản phí đều không bao gồm thuế và bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi loại thuế thuế có thể phát sinh. Bạn bồi thường và giữ Cavius ​​vô hại đối với bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ cơ quan thuế nào đối với bất kỳ khoản thanh toán dưới mức nào của việc bán, sử dụng, hàng hóa và dịch vụ, giá trị gia tăng hoặc thuế hoặc thuế khác, và bất kỳ hình phạt và / hoặc lãi suất nào. Nếu bạn được yêu cầu khấu trừ hoặc khấu trừ thuế từ Phí, bạn sẽ trả cho Cavius ​​số tiền bổ sung cần thiết để đảm bảo nhận được toàn bộ số tiền đã nhận nhưng để khấu trừ.

Nếu bạn ở bên ngoài EU hoặc Hoa Kỳ, thì việc thanh toán Phí của bạn có thể phải chịu thêm phí ngân hàng theo quyết định của ngân hàng của bạn. Phí ngân hàng có thể được tính cho chuyển đổi tiền tệ và thanh toán quốc tế; và khoản phí của bạn vẫn có thể phải chịu phí bổ sung ngay cả khi bạn bị Cavius ​​tính bằng nội tệ. Nếu phí sao kê thẻ tín dụng của bạn khác với hóa đơn của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn trong trường hợp đầu tiên. Cavius ​​không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí giao dịch ngân hàng bổ sung nào có thể bị tính phí.

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản của mình bất cứ lúc nào

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản của mình (ví dụ: thêm hoặc xóa tài khoản nhân viên và lưu trữ, đăng ký hoặc hủy đăng ký khỏi các tiện ích bổ sung tùy chọn) bất cứ lúc nào khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình.

Việc nâng cấp hoặc hạ cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn hạ cấp tài khoản của mình, sẽ không có khoản hoàn trả nào được trả cho bất kỳ phần chưa sử dụng nào của bất kỳ đề nghị tài khoản cao hơn nào. Nếu bạn nâng cấp tài khoản của mình, số dư đã thanh toán cho phần còn lại của thời hạn sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ tính ngay thẻ tín dụng của bạn cho bất kỳ số tiền ròng nào do việc nâng cấp và ngày gia hạn tài khoản của bạn sẽ được đặt lại vào ngày thanh toán có sẵn tiếp theo.

Hạ cấp tài khoản của bạn có thể gây mất nội dung, tính năng hoặc dung lượng tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn hạ cấp tài khoản của mình, Cavius ​​không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc mất dữ liệu, nội dung, tính năng hoặc dung lượng.

Giới hạn kế hoạch và sử dụng hợp lý

Dịch vụ có sẵn trong một loạt các gói / gói, cung cấp cho bạn các tùy chọn bao gồm liên quan đến số lượng cửa hàng và nhân viên bạn có, các tính năng và dịch vụ bạn có quyền truy cập và Phí bạn phải trả, như được mô tả trên Trang web của chúng tôi từ theo thời gian (hoặc như được thông báo cho bạn, trong trường hợp một số kế hoạch độc quyền). Chúng tôi có thể cập nhật các giới hạn kế hoạch đó bất cứ lúc nào (ví dụ: bằng cách tăng, giảm hoặc xóa giới hạn) bằng cách cập nhật các mô tả kế hoạch trên Trang web của chúng tôi (hoặc như được thông báo cho bạn, trong trường hợp một số kế hoạch độc quyền). Bạn sẽ phải tuân thủ các giới hạn gói được cập nhật từ lần tiếp theo bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin được tạo bởi việc bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: khối lượng giao dịch và doanh thu) cho mục đích xác định gói và giá phù hợp nhất cho bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nâng cấp tài khoản của bạn lên gói mới nếu bạn vượt quá giới hạn áp dụng cho gói của mình bất cứ lúc nào.

Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc hạn chế tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, nơi chúng tôi tin rằng việc sử dụng của bạn không công bằng hoặc hợp lý hoặc điều đó có thể gây ra sự xuống cấp của Dịch vụ cho người dùng khác. Điều này bao gồm các trường hợp sử dụng của bạn tạo ra rủi ro về bảo mật hoặc tính khả dụng cho Cavius ​​hoặc các khách hàng khác của chúng tôi, đang ảnh hưởng (hoặc có thể ảnh hưởng) đến sự ổn định hoặc hiệu suất của hệ thống của chúng tôi hoặc yêu cầu tài nguyên không tương xứng để cung cấp (ví dụ: về mặt lưu trữ hoặc yêu cầu xử lý, yêu cầu hỗ trợ hoặc truy vấn trợ giúp).

Từ chối bảo hành

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CHẤP NHẬN RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY” VÀ “S AVN SÀNG”. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÔNG CUNG CẤP BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO, RPR RÀNG, NGAY LẬP TỨC, HOẶC THỐNG KÊ, BAO GỒM (KHÔNG GIỚI HẠN) NGAY LẬP TỨC BẢO HÀNH TUYỆT ĐỐI. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÔNG CUNG CẤP BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐÓ DỊCH VỤ, S ACC ĐƯỢC CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY HOẶC (IV) CHẤT LƯỢNG MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC MUA VẬT LIỆU KHÁC TỪ MERCHANTS SỬ DỤNG LOYVERSE S ME ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thêm, thay đổi hoặc xóa hoàn toàn các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cần cài đặt phiên bản mới hoặc cập nhật trước khi bạn có thể nhận được lợi ích của những thay đổi đó. Chúng tôi cũng có thể quyết định ngừng cung cấp tất cả hoặc một số Dịch vụ bất cứ lúc nào và không có điều khoản nào trong các Điều khoản này được đảm bảo rằng mọi Dịch vụ sẽ luôn khả dụng, ở dạng hiện tại hoặc ở tất cả, hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ, duy trì hoặc tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phiên bản nào của chúng.

Khước từ

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý R BYNG B BYNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG NÊN GIỮA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K IND VIỆC NÀO, GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT, HOẶC DAMAGES NHIỆM VỤ TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG, CUNG CẤP, ĐÀO TẠO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC KHÁC (KHÔNG GIỚI HẠN), KẾT QUẢ TỪ: (I) SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) GIAO HÀNG TRÊN HÀNG HÓA, THAY THẾ CỦA HỌ VÀ / HOẶC KHÁC LÀ MỘT KẾT QUẢ DỮ LIỆU, THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG NHẬN TỪ LOYVERSE VÀ / HOẶC KHÁC; (III) TRUY CẬP LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC THAY ĐỔI GIAO TIẾP CỦA BẠN HOẶC DỮ LIỆU; (IV) TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA MỌI DỊCH VỤ SỬ DỤNG BÊN THỨ BA; HOẶC (V) BẤT K MAT VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn bồi thường cho chúng tôi

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn. Cavius ​​sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do bất kỳ sự thất bại nào trong việc giữ an toàn cho tên người dùng và mật khẩu.
Bạn bồi thường cho Cavius ​​trước mọi hình thức trách nhiệm, hành động, tố tụng, yêu cầu, chi phí, phí và chi phí mà Cavius ​​có thể phải chịu hoặc phải chịu do sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn hoặc do bạn không tuân thủ các Điều khoản này.

Không sử dụng độc hại hoặc bất hợp pháp

Bạn không được: (a) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách bất hợp pháp nào (hoặc nếu việc sử dụng Dịch vụ sẽ khiến bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng cho bạn), cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận nào, hoặc theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này ; (b) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; (c) truyền tải bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, xúc phạm hoặc phản đối khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; (d) sử dụng Dịch vụ theo cách có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm tổn hại hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp vào những người dùng khác; (e) thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ truyền đến hoặc từ các máy chủ chạy bất kỳ Dịch vụ nào; (f) tiết lộ hoặc phân phối thông tin liên quan đến Người dùng Dịch vụ khác cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của Người dùng khác cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào trừ khi bạn có quyền rõ ràng của Người dùng đó để làm như vậy; hoặc (g) truy cập hoặc đăng ký thông tin đăng nhập của người dùng thông qua bot hoặc các phương thức tự động khác.

Chính sách sử dụng hợp lý

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ một cách hợp lý (bao gồm, để tránh nghi ngờ, nếu bạn đã đăng ký tài khoản ‘không giới hạn’). Nếu chúng tôi xác định rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là không hợp lý hoặc việc sử dụng của bạn đang làm giảm hiệu suất Dịch vụ cho bạn hoặc cho những Người dùng khác, chúng tôi có thể áp đặt các giới hạn đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo trước ít nhất 24 giờ và yêu cầu giảm mức sử dụng của bạn trước khi áp đặt bất kỳ giới hạn nào.

Các giới hạn khi bạn sử dụng Dịch vụ có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) số lượng và khối lượng của các tham số sau, trên mỗi nhà bán lẻ: (a) lưu trữ cần thiết để lưu trữ và sao lưu dữ liệu của nhà bán lẻ; (b) giao dịch bán hàng mỗi tháng theo lịch; (c) lượt xem trang trên mỗi năm (5) phút; (d) sử dụng băng thông trên mỗi hai mươi bốn (24) giờ; hoặc (e) cửa hàng, thiết bị POS, nhân viên, vật phẩm và khách hàng.

Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Cavius ​​có thể cung cấp Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật sở hữu khác điều chỉnh các quan hệ pháp lý đó.

Trừ khi được quy định rõ ràng bởi Điều khoản và Điều kiện, Bạn đồng ý không sử dụng Nội dung đó với mục đích xấu, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm nhưng không giới hạn bởi vì việc sử dụng đó sẽ vi phạm trực tiếp quyền và lợi ích bản quyền và các quyền và lợi ích của khách hàng khác.

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào, ngoại trừ như được quy định cụ thể trong các Điều khoản sử dụng này, đều bị cấm. Công nghệ và phần mềm máy tính, ứng dụng, nội dung, thiết kế, hình ảnh và những thứ tương tự bên dưới hoặc liên quan đến Dịch vụ, được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác. Bạn đồng ý không thực hiện các hành động sau, cụ thể là: sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, kỹ sư đảo ngược, tháo rời hoặc cố gắng lấy mã nguồn, bán, chuyển nhượng, cấp phép hoặc chuyển giao quyền cho Dịch vụ. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được dành cho Cavius. Không một phần nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là cấp, theo ngụ ý, hay nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ hoặc các phần của nó.

Bằng cách đăng thông tin trên Trang web hoặc Ứng dụng về nhãn hiệu và dữ liệu khác được bảo vệ bởi bản quyền, Bạn tuyên bố và bảo đảm sự sẵn có của các quyền thích hợp cho vị trí này.

Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu hoặc nội dung mà bạn nhập vào Dịch vụ.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và liên quan đến bất kỳ hướng dẫn nào bạn đưa ra cho Cavius ​​liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Cavius ​​thông qua Dịch vụ. Cụ thể, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thông báo chính xác và có được tất cả các quyền, ủy quyền hoặc sự đồng ý cần thiết từ bất kỳ người dùng cuối, người tiêu dùng, nhân viên hoặc cá nhân nào khác mà dữ liệu liên quan, để Cavius ​​truy cập hợp pháp dữ liệu cá nhân của họ theo Điều khoản này và để xử lý dữ liệu cá nhân của họ bên ngoài quốc gia cư trú của họ.

Bạn sẽ không cung cấp (cũng không cho phép bất kỳ Người dùng nào cung cấp) bất kỳ Dữ liệu Nhạy cảm nào cho Cavius. Với mục đích của các Điều khoản này, “Dữ liệu nhạy cảm” có nghĩa là dữ liệu tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc của một người, ý kiến ​​chính trị, tín ngưỡng hoặc triết học, thành viên công đoàn, di truyền, sinh trắc học, dữ liệu về sức khỏe, dữ liệu về đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục, hoặc dữ liệu về kết án hình sự và tội phạm.

Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu và việc sử dụng Dịch vụ của bạn yêu cầu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nằm trong phạm vi của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU 2016/679, thì bạn có thể tải xuống và thực hiện Hợp đồng xử lý dữ liệu của chúng tôi (“DPA”). Sau khi được thực thi, DPA sẽ áp dụng để xử lý dữ liệu cá nhân đó và sau đó sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu.

Xóa dữ liệu

Khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản này hoặc khi hủy tài khoản của bạn, dữ liệu bạn gửi cho Dịch vụ sẽ bị xóa sau 30 ngày, trừ khi luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu Cavius ​​giữ lại dữ liệu trong một thời gian dài hơn. Trong phạm vi chúng tôi tiếp tục giữ dữ liệu, nó sẽ được cách ly an toàn và bảo vệ khỏi quá trình xử lý tiếp theo ngoại trừ phạm vi yêu cầu của luật áp dụng.

Luật chi phối

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Síp khi áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và được thực hiện tại các cư dân Cộng hòa Síp. Các bên đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền của các tòa án nằm trong và phục vụ Cộng hòa Síp.

Chung

Chúng tôi làm việc với một số đối tác, đại lý giá trị gia tăng và các bên thứ ba khác để quảng bá, tiếp thị và tích hợp các sản phẩm và dịch vụ khác với Dịch vụ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể nhận được hoa hồng từ các đối tác và bên thứ ba đó khi giới thiệu khách hàng của mình cho họ hoặc chúng tôi có thể trả tiền hoa hồng cho bên thứ ba nơi khách hàng được giới thiệu với chúng tôi.

Nếu chúng tôi không khăng khăng rằng bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi không thực thi ngay lập tức các quyền của chúng tôi đối với bạn, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ quyền của chúng tôi đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không có để tuân thủ các nghĩa vụ đó.
Dịch vụ được cung cấp để sử dụng trong kinh doanh, vì vậy bạn không phải là người tiêu dùng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi điều khoản theo luật định hoặc bảo vệ người tiêu dùng khác (bao gồm trong Đạo luật bảo lãnh người tiêu dùng năm 1993 và trong Luật thương mại công bằng 1986) không áp dụng cho Dịch vụ, các Điều khoản này hoặc mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Mỗi điều khoản trong các Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ trong số họ là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Bạn không được phép chuyển nhượng, cấp phép phụ, làm mới hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào được cấp phép theo chúng.